ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

วันที่ 28 ก.ค.64 ที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม  นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ ปลัดจังหวัดนครปฐม ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม นางพัชรี เรือนอินทร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม นางทัศนีย์  ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม นางชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอเมืองนครปฐม  นางอภิญญา เอี่ยมอำภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม และข้าราชการทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

หลังเสร็จพิธี ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม นำชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พระองค์ทรงพระราชทานความเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรปวงชนชาวไทยตลอดมา

จากสายพระเนตรอันยาวไกล ทรงพระราชกรณียกิจนานับประการ  งานด้านหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่ง คือ งานด้านการแพทย์สาธารณสุข ทรงมีพระเมตตาห่วงใยราษฎร ทรงให้การสนับสนุนโดยการพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ทรงมีพระราชดำริส่งเสริมสุขภาพของเหล่าพสกนิกร นับตั้งแต่ดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ ทรงตระหนักว่าสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ ของการรักษาทรัพยากรบุคคลอันมีคุณภาพไว้เป็นพลังในการพัฒนาประเทศ จวบจนถึงปัจจุบันพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19  พร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราโชบายเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด –19  ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ตามโครงการเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องมือแพทย์พระราชทานให้กับ 76 จังหวัด  และกรุงเทพมหานคร  และกิจกรรมที่สำคัญยิ่งซึ่งริเริ่มขึ้นจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันมีพระราชประสงค์ให้คนไทยร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ  มีความรัก ความสามัคคีปรองดอง ช่วยเหลือเกื้อกูลกันหนึ่งในพระราชกรณียกิจสำคัญ คือกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ครบ 69 พรรษา     ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็ปไซต์หน่วยราชการในพระองค์ WWW.royaloffice.th  ระหว่างวันที่  23 – 29 กรกฎาคม 2564

Leave a Comment