ณัทพงศ์ นายกเทศมนตรีป้ายแดง แถลงนโยบาย 6 ด้าน เพื่อความผาสุกประชาชน

วันนี้ (13 พ.ค.64) ที่อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองนครปฐม ได้จัดเป็นสถานที่ประชุมสภาเทศบาลนครปฐม หลัง กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกอย่างเป็นทางการ โดยมี นายณัทพงศ์ ถ้ำเพชร์ นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม แถลงนโยบายต่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครปฐม โดยชูนโยบาย 6 ด้าน เพื่อการพัฒนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่ประชาชนให้การสนับสนุนเลือกตั้งเข้ามาทำหน้าที่บริหารเทศบาลเมืองนครปฐม

โดยเน้นด้านการศึกษา ศูนย์ปฐมวัย เพื่อให้บุตรหลานของประชาชนในชุมชน ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน พร้อมยกระดับความสามารถของครูผู้สอน ให้เป็นไปตามความต้องการของพ่อแม่ ผู้ปกครอง จะได้ไม่ต้องส่งบุตรหลานไปเรียนนอกพื้นที่ ลดความเสี่ยงการเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่ายครอบครัว บุตรหลานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

การปกครอง … ยึดมั่นความสามัคคี ปรองดอง ของประชาชนชาวตำบลนครปฐม ตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่างทั่วถึงรวดเร็ว เท่าเทียมเสมอภาคและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นโยบายของจังหวัด กลุ่มยุทธศาสตร์  พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาให้ความรู้ ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติยเป็นประมุข

ด้านการเมือง …. ส่งเสริมการศึกษา ฟื้นฟู ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างอาชีพ สาธารณสุข บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วมร่วมในการพัฒนา เน้นการทำงานเป็นทีม และบรูณาการทุกภาคส่วน พัฒนาบำรุงรักษา สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน ไฟสว่าง ทางดี ลำคลองสะอาด เดินทางสะดวกปลอดภัยรวดเร็ว กระจายความเจริญอย่างทั่วถึง ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรมอุปโภค บริโภค

ด้านเศรษฐกิจ … เพิ่มศักยภาพเพิ่มการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงดำเนินชีวิต เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ในครัวเรือนสนับสนุนเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ผลักดันส่งเสริมให้มีตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม

ด้านสาธารณสุข … ส่งเสริมและเสริมสร้าง สุขอนามัย ที่ดีให้ประชาชน จัดหาสถานที่ ออกกำลังกาย ให้ความรู้ให้บริการสาธารณสุข รณรงค์ป้องกันโรคต่างๆรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุลยั่งยืน  การขจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ฯลฯ

เทคโนโลยีสารสนเทศ … พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร การปฎิบัติงาน ให้ได้มาตรฐาน

อาทิ  Website ของเทศบาลเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการถูกต้อง รวดเร็ว สนับสนุนให้ใช้กล้อง CC TV ในการรักษาความปลอดภัยด้านต่างๆโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

นายยกป้ายแดง กล่าวต่อว่า ตนจะบริหารงานภายใต้นโยบายที่ให้ไว้ต่อสภาแห่งนี้ ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นตามหลักธรรมมาภิบาลเป็นที่ตั้ง เพื่อร่วมพัฒนาตำบลนครปฐมให้มีความเจริญ ก้าวหน้า แบบยั่งยืนสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนสืบต่อไป

Leave a Comment