ตรวจเยี่ยมระบบบริการผู้ติดเชื้อโควิด-19 รพ.นครปฐม

วันที่ 7 พ.ย.63 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมระบบการดูแลผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลนครปฐม ตลอดถึงการพัฒนาศูนย์โรคหัวใจ และระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมติดตามการขับเคลื่อนงาน อสม. เสริมพลัง อสม.เชื่อมร้อยงานบริการสาธารณสุขลงสู่ชุมชน ของจังหวัดนครปฐม

โดยมี นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 5 นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และ พันโท ดร.สินธพ แก้วพิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข เน้นผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ต้องมีความปลอดภัย โดยเฉพาะโรคระบาดโควิด-19

ต่อจากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้พบปะและให้กำลังใจ อสม.จังหวัดนครปฐม ซึ่งกระจายอยู่ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชนในจังหวัด  7 อำเภอ 106 ตำบล 930 หมู่บ้าน รวม 10,360 คน คิดเป็นสัดส่วน 1 คนต่อ 22 หลังคาเรือน ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานกำหนด คือ อสม. 1 คน ดูแลประชาชน 10 -15 หลังคาเรือน

ภาพ – ปชส.นครปฐม / ข่าว – วริศา ทองสงค์