นครปฐมเดินหน้ามาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

นายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบ มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยมอบหมายทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 และให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กำหนดให้ผลการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอยทั่วประเทศไทย

จังหวัดนครปฐม ได้ประกาศเจตนารมณ์และลงนามความร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด รวม 34 หน่วยงาน และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2562 และ 2563 จังหวัดนครปฐม สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐได้ 10 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปี 2561 และลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้ 30 เปอร์เซ็นต์ ลดการใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งได้ 30 เปอร์เซ็นต์ และสามารถลดการใช้กล่องโฟมในศูนย์ราชการได้ 100 เปอร์เซ็นต์ สามารถเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม กล่าวต่อว่า ปี พ.ศ.2565 ประเทศไทยจะเลิกใช้พลาสติก 4 ประเภท ประกอบด้วย ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบบาง กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติกแบบบาง หลอดพลาสติก และส่งเสริมการนำพลาสติกกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ อาทิ ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบหนา พลาสติกยืดได้ ขวดพลาสติกทุกชนิด ฝาขวด แก้วน้ำพลาสติก ถาดพลาสติก กล่องใส่อาหารพลาสติก ช้อน ส้อม และมีดพลาสติก คาดว่า จะสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกได้ 780,000 ล้านกิโลกรัมต่อปี ลดงบประมาณการกำจัดขยะมูลฝอย 3900 ล้านบาทต่อปี รวมถึงประหยัดพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยพลาสติกได้ 2,500 ไร่ และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ 1.2 ล้านตัน 

*********************

Leave a Comment