นครปฐมเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง อบจ.

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย

วันนี้ (27 ต.ค. 63) ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมมอบนโยบายการดำเนินการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563

โดยมอบหมายให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ได้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ พร้อมเน้นย้ำในการปฏิบัติตนตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากพบปัญหา อุปสรรค หรือข้อขัดข้องในเรื่องใด ต้องแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไข ให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม

*****************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว