นครปฐม มอบถุงยังชีพให้อาสาสมัครแรงงาน

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมมอบถุงยังชีพและชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ผู้แทนอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐม เพื่อส่งต่อให้อาสาสมัครแรงงานในจังหวัดนครปฐมจำนวน 106 ชุด เพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจต่อการปฏิบัติภารกิจ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี

อาสาสมัครแรงงาน (อสร.) เป็นตัวแทนกระทรวงแรงงานในระดับพื้นที่ และเป็นสื่อกลางในการนำบริการด้านแรงงานลงสู่ประชาชน โดยบูรณาการงานร่วมทั้ง 5 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม จึงได้ขอสนับสนุนถุงยังชีพ และชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด มอบให้แก่อาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐม เพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดนครปฐม อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงขอส่งมอบถุงยังชีพ และชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ผ่านผู้แทน เพื่อลดการรวมตัวของคนจำนวนมาก