นายก อบจ.ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการประชาชน

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 10:00 น. ที่ห้องประชุม อบต.บางเลน นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตำบลบางเลน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน โดยมีนายธีรชัย ดาวเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ให้การต้อนรับ โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนชาวบ้าน รายงานปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการ อาทิ ไฟส่องสว่างถนนสาธารณะในชุมชน เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุและอาชญากรรม หรือทำถนนเชื่อมระหว่างตำบล เพื่อความสะดวกในการสัญจร รวมถึงปัญหาคลองระบายน้ำอุดตัน ตื้นเขิน เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้สนับสนุนรถเพื่อขุดลอกคลอง 3 คัน รถไถฟาร์มจำนวน 7 คัน ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่มีรายได้น้อย 

อนาคต เกษตรกรที่ต้องการใช้เครื่องจักรในการบริหารจัดการพื้นที่ทำการเกษตร สามารถไปแจ้งความจำนง เขียนคำร้องขอใช้งานเครื่องจักรที่ อบจ.มีอยู่ จะได้ไม่ต้องไปเสียค่าเช่า เท่ากับช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร ช่วยให้เกษตรกรมีเงินเหลือเพิ่มมากขึ้น ทุกคนจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

นายก อบจ.นครปฐม กล่าวเพิ่มเติมว่า อบจ.พร้อมที่จะจัดซื้อวัคซีนต้านโควิด 19 เพื่อฉีดให้กับพี่น้องประชาชน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ เมื่อได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย อบจ.ก็สามารถดำเนินการได้ทันที โดยดำเนินการคู่ขนานกับทางรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Leave a Comment