นายก อบจ.แถลงนโยบาย 6 ด้าน เพื่อคุณภาพชีวิตชาวนครปฐม

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภา เพื่อให้ทราบถึงนโยบายการบริหารงาน ที่มุ่งมั่นพัฒนาจังหวัดนครปฐม สร้างความผาสุกและคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านของประชาชนจังหวัดนครปฐม ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วยนโยบายสำคัญ 6 ด้าน คือ ด้านสังคม ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ ด้านการบริหารจัดการที่ดี และด้านการบริการสาธารณะ

นายก อบจ.นครปฐม กล่าวต่อว่า นโยบายข้างต้น กำหนดขึ้นภายใต้ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ และศักยภาพการพัฒนาของจังหวัดนครปฐม โดยคำนึงถึงปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนจังหวัดนครปฐม ตามที่กฎหมายกำหนด ภายใต้กรอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และจะเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยจัดทำเป็นแผนพัฒนาและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในห้วงระยะเวลานับแต่บัดนี้เป็นต้นไป กระผมจะยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการบริหารงาน อย่างไรก็ตาม นโยบายทั้ง 6 ด้านจะสัมฤทธิ์ผลและบรรลุตามนโยบายที่แถลงไว้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ข้าราชการและบุคลากรทุกคน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม

Leave a Comment