ปภ.เตือน ปีนี้งดทำนาปรัง

ร.ต.ต.สัณฐิติ ธรรมใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ได้ประชุมร่วมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำสาธารณะในปี 2564 โดยมีข้อมูลจากโครงการชลประทานนครปฐม ระบุว่า ปีนี้ปริมาณน้ำสาธารณะน้อยกว่าปีที่ผ่านๆมา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น จึงขอความร่วมมือชาวนา งดทำนาปรังในปีนี้ เนื่องจากฤดูแล้งนี้ จังหวัดนครปฐม อาจจะได้รับการจัดสรรน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพียง 546 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะเพียงพอแค่การใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ และการเกษตรแบบพืชยืนต้นต่อเนื่องเท่านั้น แต่ไม่เพียงพอกับการทำนา พร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนง ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้เกษตรกรงดการทำนาปรัง ขอความร่วมมือทุกคนใช้น้ำอย่างประหยัด และขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมรถบรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร หากเกิดปัญหาน้ำเค็มในแม่น้ำท่าจีน มีค่าเกินมาตรฐานต่อการใช้สำหรับพืชผลทางการเกษตร พร้อมเน้นย้ำให้ทุกคนติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำสาธารณะ เตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น และเชิญชวนจิตอาสาในแต่ละพื้นที่ ร่วมซ่อม สร้าง บำรุงรักษาแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็ก เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Leave a Comment