พ่อเมืองนครปฐม…ย้ำ เจ้าหน้าที่รัฐต้องเป็นกลาง

(23 พ.ย.63) เมื่อเร็วๆนี้ ที่หอประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและข้อสั่งการให้กับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 7 อำเภอ โดยเน้นย้ำการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ จะต้องวางตัวให้เป็นกลาง เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชน รวมถึงปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ โดยเฉพาะการเลือกตั้งนายก และสมาชิก อบจ.ที่จะมีการลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค.63 เวลา 08.00 – 17.00 น.


ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต่อว่า กฎหมายใหม่ที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบ ข้อห้ามหรือการกระทำต่างๆ ที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 เช่น กรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ กระทำการใดๆ โดยมิชอบด้วยหน้าที่และอำนาจ อันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด หรือดำเนินการใดๆ ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีอำนาจสั่งให้ยุติ หรือระงับการกระทำนั้นได้ แต่หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน กกต.จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 034-340071 ถึง 4 หรือที่ สายด่วน กกต. 1444

Leave a Comment