ภ.ป.ร.ร่วมถวายพวงมาลา น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 13 ต.ค.63 เวลา 07.30 น. ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายวิถี สุพิทักษ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลา หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ( วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ) โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน กรรมการสถานศึกษา สมาคมนักเรียนเก่า ชมรมครูอาวุโส สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมถวายพวงมาลา ต่างน้อมจิตตั้งมั่น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันการศึกษาที่สืบต่อพระบรมราชปณิธาน จากโรงเรียนราชวิทยาลัย ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานจัดตั้งโรงเรียนราชวิทยาลัยขึ้นอีกครั้ง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอักษร พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. นำหน้าชื่อโรงเรียนราชวิทยาลัยเดิม และทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเสด็จพระราชดำเนินมาโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 3 ครั้ง ประกอบพิธีเปิดโรงเรียน ทรงเปิดอาคารเรียนมัธยมศึกษา และพระราชทานถ้วยรางวัลผู้ชนะเลิศ การแข่งขันระเบียบแถวระหว่างบ้าน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ปวงข้าพระพุทธเจ้า จักน้อมนำแนวทางตามที่ได้พระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตน เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป

……………………………………………………………………………………………