มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และ ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 ปี 2563 (โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง) ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 9 โรงเรียน ประกอบไปด้วย 1. โรงเรียนวัดนิลเพชร 2. โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว 3. โรงเรียนวัดศิลามูล 4. โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 5. โรงเรียนวัดบัวหวั่น 6. โรงเรียนวัดทรงคนอง 7. โรงเรียนวัดเชิงเลน 8. โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 9. โรงเรียนคลองบางกระทึก

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ปี 2563 (โรงเรียนพัฒนาตนเอง) มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ (Whole School Transformation) ทั้งในด้านการบริหาร การจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงการเรียนของผู้เรียน โดยมีทีมโค้ชจากมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ซึ่งมีบทบาทเป็นพี่เลี้ยงในการสร้างความเข้าใจ หนุนเสริมกระบวนการ และเครื่องมือต่าง ๆ ให้แก่โรงเรียนในเรื่องการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ผ่านองค์ประกอบการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 9 ด้านประกอบด้วย ผู้นำ เป้าหมาย ชุมชน บรรยากาศการเรียนรู้ เทคโนโลยี หลักสูตรและการประเมินรูปแบบและการปฏิบัติการสอน การพัฒนาวิชาชีพ การเรียนรู้ของผู้เรียนอีกทั้งยังมีคณะศึกษาเทศก์ ที่มีบทบาทเป็นโค้ชในพื้นที่คอยสนับสนุนการขับเคลื่อนของโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เรียนรู้และนำองค์ความรู้ซึ่งเป็นนวัตกรรมของมูลนิธิฯ คือการจัดกิจกรรม Makerspace (พื้นที่นักสร้างสรรค์) การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนในสิ่งที่ชอบหรือสนใจ ด้วยกระบวนการ  STEAM Design Process 5 ขั้นตอน ได้แก่ เรียนรู้จากการตั้งคำถาม สร้างจินตนาการ วางแผน ลงมือทำ และสะท้อนคิด ซึ่งเป็นจัดการการเรียนการสอนที่เน้นสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียนและหวังผล ให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาตนเองทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรม มีการต่อยอดองค์ความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของแต่ละโรงเรียนได้รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน จนสามารถกลายเป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาตามบริบทของตนเองที่นำไปสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

Leave a Comment