ม.เกษตรสู้ภัยโควิด มอบพื้นที่ทำกินให้เกษตรกร ผลักดันผู้ประกอบการรายใหม่

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิกรบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่ ร่วมใจสู้โควิด-19 โดยมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงาน

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย การประกอบอาชีพ  การดำรงชีวิต โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ จำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องลงมาช่วยกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ได้ในสังคม มีงาน มีอาชีพ มีรายได้ คณะผู้บริหาร ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่ ร่วมใจสู้โควิด – 19 เพื่อพัฒนานิสิต บุคลกรหรือบุคคลในครอบครัว และประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้เป็นผู้ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ มีรายได้ในช่วงวิกฤตการณ์ โดยเฉพาะนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะได้มีความรู้และประสบการณ และเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ตามแนวยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ของวิทยาเขตกำแพงแสน ดังคำกล่าวที่ว่า “เรียนจริง…ทำจริง…สร้างอาชีพได้จริง…ต้องที่…ม.เกษตร กำแพงแสน” ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ทำการเพาะปลูกตามความถนัด

ภายในงานได้การมีจัดนิทรรศการด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเกษตร อาทิ คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาสัตวบาลผลิตภัณฑ์จากปุ๋ยหมักจากมูลแพะ ปุ๋ยจากมูลโค รวมถึงผลงานวิจัยพืชสมุนไพร เช่นผลิตภัณฑ์สบู่จากกาวเครือขาว มังคุด ดอกดาวเรือง ไข่ไก่เพื่อสุขภาพ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก ได้แก่ เมล็ดพริกมันดำ พริกขี้หนู ถั่วพู โหระพา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน นำหนังสือ เอกสาร ความรู้ด้านการเกษตรต่างๆ ไปแจกและสาธิตวิชาชีพ การทำขนม และศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว นำข้าวไรซ์เบอร์รี่ มาจำหน่ายและให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของข้าวพันธุ์ต่างๆ

……………………………………………………………………………………………

Leave a Comment