รมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการมอบเงินเยียวยาผู้ปกครองและนักเรียน รายละ 2,000 บาท เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์โควิด-19 ที่จังหวัดนครปฐม

(6 กันยายน 2564) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตรวจเยี่ยมการมอบเงินเยียวยาแก่ผู้ปกครองในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา (โควิด-19) เงินเยียวยานักเรียน รายละ 2,000 บาท ต่อคน

โดยมี นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นครปฐม เขต 4 อาจารย์พิรุฬห์ พัฒนวงศ์ไทย ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ (PBAC) ประธานอาชีวศึกษาเอกชน จ.นครปฐม นายวุฒิชัย รักชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักศึกษา ให้การต้อนรับ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะช่วยลดความเดือดร้อนของผู้ปกครอง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รวมกว่า 11 ล้านคน โดยการจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าว มีกระบวนการและขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสาร การยืนยันตัวตน และเอกสารรับเงิน เป็นไปตามหลักของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ได้มีเป้าหมายเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 7 กันยายน 2564 ส่วนสถานศึกษาใดมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆ สามารถขยายเวลาดำเนินการ เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับเงินเยียวยาให้ครบทุกคน.

Leave a Comment