วัดไร่ขิงอบรมพระสงฆ์ผู้นำโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5

คณะสงฆ์เดินหน้าโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วันนี้ ( 27 พ.ย.63) เวลา 09.30 น. ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม ในนามของประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5 เปิดการอบรมพระสงฆ์ผู้นำจาก 77 จังหวัด และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี รวมกว่า 300 รูป ตามโครงการเครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา ซึ่งรับผิดชอบโดยวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดำเนินงานภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5

พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง กล่าวรายงาน ในนามของประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ส่วนกลาง ได้จัดให้มีอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 รุ่นที่ 3 เพื่อพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ผู้นำ ให้เป็นพระนักเผยแผ่สร้างเสริมสันติสุขแก่สังคม มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดถึงทักษะการเป็นผู้นำ ถ่ายทอดความรู้ สู่การปฏิบัติเป็นสัมมาชีพอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดถึงการป้องกันภัยร้ายจากข่าวปลอม ข่าวชวนเชื่อทางศาสนา อันเกิดจากการละเมิดศีลข้อมุสาวาท ซึ่งเมื่อสิ้นสุดการอบรม พระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 จะมีภารกิจสำคัญ 4 ประการ คือ การเป็นผู้ประสานงานขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในพื้นที่  เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับศีล 5 แก่ประชาชนในพื้นที่  เป็นผู้พัฒนากิจกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในพื้นที่ และ เป็นผู้สร้างพลังเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมสู่สันติสุข

ในการนี้ พระพรหมเสนาบดี ได้เมตตาบรรยายพิเศษ เรื่องแนวคิด อุดมการณ์ และเป้าหมาย การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้บรรยายพิเศษเรื่อง บทบาทและภารกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนา กับการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยมีกำหนดเวลาการอบรมตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 พ.ย.63

……………………………………………………………………………………………