วันคลองเจดีย์บูชา 26 มีนาคม

วันนี้ (26 มี.ค. 64) ที่บริเวณศาลาวัดเสน่หา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานวันคลองเจดีย์บูชา

โดยนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ สส.นครปฐม คณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาคลองเจดีย์บูชาอย่างยั่งยืน ตามหลักประชารัฐ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 2 ฝั่งคลอง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนักเรียน ประชาชนที่สนใจ และจิตอาสาพระราชทาน จำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อปลุกกระแสความร่วมมือ อนุรักษ์และพัฒนาคลองเจดีย์บูชา ตามแผนแม่บท ในการบริหารจัดการและพัฒนาคลองเจดีย์บูชาอย่างยั่งยืน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566 )

คลองเจดีย์บูชา เป็นคลองขุดในประวัติศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดขึ้น เพื่อเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินมานมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ และเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำสำหรับประชาชน โดยพระราชทานนามว่า “คลองเจดีย์บูชา” เมื่อวันศุกร์ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 5 พ.ศ. 2401 ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มีนาคม จึงได้กำหนดให้วันที่ 26 มีนาคมของทุกปี เป็นวันคลองเจดีย์บูชา  

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ขอน้อมนำพระราชปณิธานและพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการอนุรักษ์และพัฒนาคูคลองมาสู่การปฏิบัติ โดยให้ทุกหน่วยงานช่วยกันขับเคลื่อนและร่วมมือกันพัฒนา ดูแล รักษาคลองเจดีย์ชา ให้กลับมามีสภาพเดิม เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดนครปฐม

Leave a Comment