วันหยุดปีใหม่นครปฐม จำนวนผู้เสียชีวิต…ลดลง

นครปฐมนิวส์ @ วันที่ 6 ม.ค.64 ร้อยตรีสัณฐิติ ธรรมใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม เปิดเผยถึงผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ช่วงเวลา 7 วันอันตรายที่ผ่านมา จังหวัดนครปฐมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 58 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 56 ราย มีผู้เสียชีวิต 5 ราย จำนวนผู้เสียชีวิตลดลง เมื่อเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ปี 2561 มีผู้เสียชีวิต 10 ราย ปี 2562 มีผู้เสียชีวิต 11 ราย ปี 2563 มีผู้เสียชีวิต 8 ราย และยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ รถจักรยานยนต์ สาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุคือ วินัยของผู้ขับขี่ เมาแล้วขับ ขัยขี่รถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และตัดหน้ากระชั้นชิด

โดยช่วงเช้าได้แถลงสรุปผลการดำเนินงานในที่ประชุม ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชต ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปบม เป็นประธาน ร่วมกับนายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราการจังหวัดนครปฐม ซึ่งได้มีข้อสั่งการ ให้มีการรณรงค์ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ให้บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดทำข้อมูลชุมชนพฤติกรรมของผู้ขับขี่ เมาแล้วขับ ผู้ขับรถเร็ว และผู้ที่ไม่นิยมสวมหมวกนิรภัย เพื่อเป็นฐานข้อมูล ในการวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป