สพร.16 นครปฐม เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้า

นายวิรัตน์ แย้มโชติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เปิดเผยว่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ รวมถึงอาชีพช่างไฟฟ้า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จึงได้เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้แก่ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อยกระดับฝีมือช่าง อันจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพ โดยมีกำหนดการทดสอบระดับ 1 ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2564 จำนวน 40 คน สำหรับช่างที่จะเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จะต้องมีคุณสมบัติสำคัญคือ อายุ 18 ปีขึ้นไป สัญชาติไทยและเป็นผู้ประกอบกิจการอิสระ หรือ แรงงานในสถานประกอบกิจการ

สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถมาฝึกเพื่อขอรับใบอนุญาติการประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าที่ได้การรับรองมาตรฐานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หากมีประชาชนสนใจนำหลักฐานประกอบการสมัครใบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน มีการฝึกการปฏิบัติจริงและการปฏิบัติแบบทฏษฏี (ดาวน์โหลดได้ที่ www.dsd.go.th