สภาเกษตรกรนครปฐม เดินหน้าปลูกฝังเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด

นายศราวุฒิ วรพัทธ์ทวีโชติ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวสิริวิภาวี ศรีสันต์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยจากยาเสพติด ให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 โดยร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวโทษและพิษภัยของยาเสพติด สามารถนำความรู้ไปเป็นเกราะป้องกันตัวเอง กล้าที่จะปฏิเสธการชักชวน สามารถบอกต่อคนในครอบครัว และเพื่อนนักเรียนได้  

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยจากยาเสพติด เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการผ่านสื่อแบบออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยดำเนินการนำคลิปสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันภัยยาเสพติดในสถานศึกษา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเพจของโรงเรียน และเว็บไซต์ของโรงเรียน สร้างการรับรู้ให้กับเด็กนักเรียนทุกคน เพื่อเป็นเกราะป้องกันภัยจากยาเสพติดให้กับอนาคตของประเทศไทย

Leave a Comment