เยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE

วันนี้ (14 มี.ค. 64) ที่โรงเรียนสามพรานวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางที่สร้างสรรค์ ด้านการเต้นและการร้องเพลง ปลุกกระแสการแสดงออกที่ถูกต้อง อีกทั้งยังช่วยค้นหาสิ่งที่ตนเองชื่นชอบ และนำมาฝึกฝนจนสำเร็จ  โดยไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด เกิดเป็นความภาคภูมิใจกับตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ ยังจะได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนเยาวชนจังหวัดนครปฐม ไปเข้าร่วมการประกวดในระดับภาค และระดับประเทศ  โดยมีเยาวชนชายและหญิง สนใจเข้าร่วมการประกวด จำนวน 26 คน

ผลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รางวัลชนะเลิศ ประเภทชาย ได้แก่ นายชนินทร์ เกษไชย โรงเรียนสามพรานวิทยา และ นายสิทธิพงษ์ พรมมา โรงเรียนคงทองวิทยา รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิง ได้แก่ นางสาวเสาวลักษณ์ คีรีบรรพต โรงเรียนสามพรานวิทยา และ นางสาวเบญญาภา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทชาย ได้แก่ นายสุโชค ตาลรักษา และ นายพงศธร กลิ่นมะลิ โรงเรียนสามพรานวิทยา รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทหญิง ได้แก่ นางสาวพิมพ์ชนก หล้าคอม โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา และนางสาวยติยา ส่งศิริพันธ์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

Leave a Comment