โพรงมะเดื่อแถลงนโยบาย เดินหน้าแก้ปัญหาโควิด น้ำประปาและขยะ

(6พ.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม นายพิทักษ์พล ตันกิตติวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลโพรงมะเดื่อ แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภา ตามที่ได้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 พี่น้องประชาชนชาวตำบลโพรงมะเดื่อ ได้เลือกให้ตนและคณะ เข้ามาทำหน้าที่พัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของประชาชน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และเทศบัญญัติ โดยจะถือปฏิบัติตามนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล พร้อมกำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อการปฏิบัติร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล คือ บริหารจัดการโปร่งใส ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประชารัฐมีส่วนร่วม สาธารณูปโภคได้มาตรฐาน เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้นโยบาย 6 ด้าน 1.การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2.ด้านเศรษฐกิจ 3.ด้านสังคม 4.ด้านสิ่งแวดล้อม 5.ด้านการบริหารจัดการที่ดี 6.ด้านบริการสาธารณะ

นายกเทศมนตรีตำบลโพรงมะเดื่อ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ประชาชนทั่วโลก ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ จึงเน้นเรื่องการป้องกันและแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เสียงตามสาย สถานทีวิทยุชุมชน ให้ทุกคนเข้มงวดการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างในสังคม และล้างมือบ่อยๆ  ตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนลงทะเบียน ขอรับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันความรุนแรง หากไปสัมผัสเชื้อโควิด 19 โดยไม่รู้ตัว รวมถึงเป้าหมายเร่งด่วนที่จะต้องรีบดำเนินการ คือ พัฒนาระบบประปาเทศบาล ให้ทุกคนได้มีน้ำที่เพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค รวมถึงการบริหารจัดการขยะ ไม่ให้เหลือตกค้างในชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของประชาชนชาวตำบลโพรงมะเดื่อ .

……………………………………………………………………………………………

Leave a Comment